Woman's Gun Defense Class

 

                                                                                                               

                                           WOMEN'S GUN DEFENSE CLASS

           AMVETS Post 23 Service Center in OPP will hold 2 sessions for the

                                           Women's Gun Defense Class.

                                  The class is hosted by Opp Gun Shop.

                       9:00 a.m. - 10:30 a.m.        &            7:00 p.m. - 9:00 p.m.

                                          call (334) 475-1996 to register

          No Cost                                                                    children not allowed                                                                                       

Monday, April 10, 2017 - 9:00am to 9:00pm